Torc - Tóny Annwnu (2016)

by Torc

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      140 CZK  or more

     

1.
03:52
2.
03:22
3.
4.
5.
03:05
6.
03:59
7.
03:15
8.
03:40
9.

about

Debutové, ručně číslované CD Torc "Tóny Annwnu". Devět skladeb se, na bezmála pětatřiceti minutách, nese ve svižném, avšak přesto velmi proměnlivém a různorodém tempu.

Těšíme se na Vaše reakce a ohlasy a věříme, že Vás naše CD osloví a stane se, pokud ne permanentně, pak jistě pravidelně pouštěným albem a plnohodnotným a váženým členem Vašich sbírek.

EN:
Debut, hand-numbered CD Torc "Tones of Annwn." Nine tracks, nearly thirty-five minutes long, float in a lively, yet very energetic and varied pace.

We look forward to your reactions and feedback. We believe that our CD will interest you and will become, if not permanently, then surely a regularly played album and a full and respected member of your collections.

credits

released March 1, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Torc Brno, Czech Republic

Za nesporný zrod kapely lze považovat samotný počátek roku 2013, kdy po odchodu ze skupiny Sezarbil v roce předešlém, zůstávají její bývalí členové Chucky, Morion a Samoht nadále v kontaktu a dochází tak po několika měsících k osobnímu setkáni a založení TORC. ... more

contact / help

Contact Torc

Streaming and
Download help

Track Name: Prodaní
CZ:
Svůj původ odmítnout, zašlapat do prachu
Jak jste to předvedli vy s ctí a věrností
Vždyť váš ksicht lže i sám sobě v zrcadle
Taková spodina nás chce učit morálce?
Odřená kolena a ohnuté hřbety
Politická solidarita ve své nahotě
Vymazat individualitu jedince
Přeměnou v pokoru tupého davu
Ref:Otevřete oči, než vkročíme do pekla
Které z nás formuje beztvarou šeď!
Už takřka žijeme ve strachu z názoru
A naše kořeny jsou nechtěná minulost
Náš jazyk, kultura i dávní bohové
Ve prospěch čeho, máme to opustit?
Ref:Otevřete…
Svět lží a přetvářky, kde lidská důstojnost
Válí se na dlažbě zkopaná systémem
Barvíte načerno budoucnost, myšlení
A naše společnost se potichu rozpadá
Duše je prodaná, svědomí koupené
Nedělám si iluze, že svět je snem
Za padlou obranou, snad bitvou prohranou
Budiž mi útěchou, že vím kdo jsem!!!

EN:
To deny your origin, trample it to dust
as you did it with honor and loyalty
Your face is even lying to itself in the mirror
such scum wants to teach us about morality?
Hurt knees and bended backs
political solidarity in it's nudity
Erasing individuality of a man
by pushing him into stupid masses
Chorus:
Open your eyes right before we step into hell
which forms us into the shapeless drab
Living in fear from telling our opinion
our roots are just unwanted past
Our language, culture and elderly gods
For what purpose do we have to leave it?
Chorus:
Open your eyes…
And our society is falling apart.
Souls are sold, conscience bought
I don't live in illusion that life is a dream
Beyond the fallen defense, beyond the lost battle
I'm relieved to know, who I am.
Track Name: Apel
CZ:
Tak snadno se ovládá
Společnost, které vezmete naději
Nesoucí odevzdaně
Tíhu vašich vin!
S úlisným pohledem
Bezbřeze falešní
Na „štědré“ dlani
Šlichta vládních lží
Cynický dar, těm co vás živí
Jak manželský slib s kyticí durmanu
Mateřské znaménko svěcených mocí
Bezradné rodiny s prázdnýma rukama
Jak ruská ruleta se všemi náboji
Je úplně jedno, kdo z nich k nám mluví
Jsme pro ně dobytek se zlatými vemeny
Za svoji porážku jim stavíme ráj
A každý z těch zmrdů
Čistý jak lilie
To znamení kurvy
Věrně jej zosobní
Vidím vás bastardi
Viset a kývat se ve větru
Vaše spálená těla
Ať navěky pokryje zem
Tisknete ruce i těm největším zrádcům
I nejzapřisáhlejší nepřátelé se u koryt srovnají
Jen když to sype a po nás potopa
Obludný kolotoč, kde zlo vždycky vyhrává
Že máte tu drzost dívat se do očí
Těm co váš život sny pohřbil v bídě
Neexistuje výraz, který by opsal
Váš extrémně zvrácený charakter

EN:
It's so easy to control
society with no hope
Carrying resigned
Heaviness of your guilt
Your serpent look
is so false
Swill of government's lies
on their “generous” hands
A cynical gift to the ones who feed you
vows with bouquet of durman
The birthmark of those ordained with power
Helpless families with empty hands
Like a russian roulette with all of the bullets
It doesn't matter who is speaking
We are just cattle with golden udders
We built them Eden for our slaughter
Every one of these fuckers
Pure as lilith
Wearing a sign of whore
which embodies them
I see you bastards
hanging in the wind
And your burnt bodies
devoured by soil
Holding the hands of the biggest traitors
even the worst enemies can share the same manger
Let there be money, after us a deluge
Monstrous carousel, where evil always win
Your impudence to look in the eyes
of those, whose dreams has been stolen
No word to describe
your extremely decadent character
Track Name: Co neslyšíme
CZ:
Dny, kdy jsem hleděl na bledý měsíc
A byl jsem ochoten uvěřit všemu
Nic lidského, nic pozemského
Mě tenkrát nedokázalo zastavit
Plnými hrstmi rozdáváme prázdnotu
Ticho je žalobcem našeho svědomí
Jsem slzou prolitou za lidský úpadek
Jen hluchý zpovědník ve spáleném chrámu
Ref: Za poutavou oponou
Je strašně moc bolesti
Společného myšlení
S odlišným jazykem
Tolik snah vykročit
Proti zdi hlavou
Krvavé slzy
Nám stékají po tvářích
Zvony co bily po tolik let
Vstříc jarním květům i smutkům podzimu
Jejich srdce nikdy nezrezivělo
Jen abych věděl, že znějí pro mě
Teď bloudím temnotou úplně sám
A byl bych vděčný za jejich dotek
Dál, než jsme si kdy byli
Dál, než jsme si kdy dokázali připustit
Ref: Za poutavou…
Čas nejde zpomalit, zastavit, vrátit
A úplněk shlíží svým nevidomým okem
Kostnaté paže dávno uschlých stromů
Pro ně můj smutek nic neznamená
Zpoza hranic smrti ke mně doléhají
Já jsem si jistý, že nikdy nezapomenu
Budu opatrovat tlukot svého srdce
Pro ty, jimž jsem tu nedokázal naslouchat
Lpíme tak sobecky na vlastním životě
A nevděčně prcháme od těch, kdo jej opouští
To, co nám do duše otisknou, už nikdy nezmizí
Je až tragicky nemožné svůj chlad chtít pak obhájit

EN:
On those days when I watched the pale white moon
I was able to believe everything
Nothing human, nothing earthly
could stop me
We throw out emptiness with full hands
Silence is accuser of our conscience
I am the tear shed for human decadence
A deaf confessor in a burnt church
Chorus:
Behind the curtain
there's so much pain
United minds
with different languages
So much effort to go
through the wall
Bloody tears
flowing down my face
Bells that have rung for so many years
For spring's bloom and autumn sadness
Their hearts have never corroded
For that I know they've been ringing for me
Now I'm lost in darkness, all alone
I would be grateful for their touch
Farther than we have ever been
Farther than we have ever admitted
Chorus:
Behind the curtain…
Time can't slow down, stop or turn back
Full moon looks down with it's blind eye
Angular arms of dead trees
They ignore my sadness
They talk to me beyond the borders of death
I'm sure I will never forget
to protect the beat of my heart
For those, I couldn't listen before
We cling to our own lives
ungratefully running away from those, who leave
What they give in our souls can never disappear.
It's tragically impossible to warm our coldness.
Track Name: Jako motýl
CZ:
Jak motýl toužil jsem
Proplouvat životem
Kdosi však křídla mi
Proměnil v plameny
Ty květům hasnoucím
Krvavou nahotou
S nelidskou jemností
Vpálily cejch
Bezelstný pohled
Na sťatá poupata
Hlas Boží promlouvá
Ve strašných hlubinách
Když planoucí nebesa
Sžírají motýla
Jak jeho vznešenost
By mohla být nevinná?
V šelestu stromů
Já slyším sny zpívat
Které jsem míval
Však ukrad´ je svět
Prostor se smrskl
Na kuklu z kamene
Čas úpí v tenatech
Pavoučí sítě
Tak strašně rád
Bych ještě cítil slunce hřát!
Motýli jsou jako andělé
Kroužící pozemským peklem
Vždyť já byl pouze jedním z nich
Přehlížený a tak strašně zbytečný

EN:
I desired to flow through the life
like a butterfly
Yet my wings were set ablaze
Flames branded the waning bloom
With bloodstained nudity
And inhuman gentleness
The innocent look
upon dead buds
The voice of God speaks
Down in the horrific depths
When burning skies
are devouring the butterfly
How could his nobleness
be so innocent?
I can hear dreams singing
in the rustle of the trees
The dreams I used to have,
that world stole from me
The space shrinks
to a cocoon of stone
Time weeps in toils
of spider web
I would like to feel
the warmth of the sun once more
Butterflies are angels
who are lost in earthly hell
I was just one of them
So ignored and unworthy
Track Name: Vpřed
CZ:
Podzimní vítr rve suché listí ze ztrápených a unavených stromů.
Stejně tak z duší, ztrápených a unavených, odnáší čas poslední nitky naší minulosti, která je stvořila.
Skrz éru rozpuku slunce nám září
Do našich tváří silou se opírá
Dýchá a zrcadlí se na kovu zbraní
Čeká, až plameny sežehne kraj
Carnyxy burcují!!!
Jak ničivá povodeň se ženeme vpřed!
Padají štíty
Životy, naděje
Jak lesní požár
Ženem se vpřed!
Budoucnost žije
Pokud se nevzdáme
Jak zimní vichřice
Ženem se vpřed!
Stíny, co vrháme, jsou našim pojítkem
Poklekni, dotkni se toho, co zůstává
Každý tvůj pohyb je i pohybem předků
Nedílnou součástí smrti a zrození
Tam je tvůj původ!!!
Není čas chybovat, my musíme vpřed!
Chmury a zoufalství
Lynčují ducha
Není čas na slzy
My musíme vpřed!
Ústrky, urážky
Protivník zaplatí
Pozvedni hlavu
Teď musíme vpřed!
Vše co jsme zdědili, se otřásá v základech
Pár bdících duší v království nezájmu
Škrtí a dusí nás všechna ta bezcennost
Co přebírá nad světem hodnotám moc

EN:
The autumn wind is tearing dry leaves from weary trees
As from the souls, troubled, tired. Time takes away the last rays of our past, that created them.
The sun shines through the era of prosperity
Shines straight into our faces
It breathes for steel of weapons
Waiting for fire to burn the land
Carnyxes roar!
As destructive flood we move forth
Shields are falling
as lives, hopes
As forest fire
we move forth
Future will last,
if we don't give up
As winter blizzard we move forth
Shadows are connections
kneel and touch what lasts
Each of your moves is the move of your ancestors
inseparable part of death and birth
There is your origin!
No time to fail, we must move forth!
Sadness and despair
torture our souls
No time for tears
We must move forth!
Slights, insults
Foes will pay
Raise your head
Now we must move forth
All we inherit falls to the ground.
Awaken souls in unconcern kingdom.
Choking and suffocating from all the worthlessness
which is taking all over the life values
Awakened souls in the kingdom of indifference
Choked and suffocated by all the worthlesness
That takes over all values of life.
Track Name: Imbas
CZ:
Na stěnách oppida
Tryzna Keltského rodu
Ve stínovém dramatu
Promítaném plameny
Ustal zpěv bardů i hlahol ptačí
Dnes stačí tak málo, jsme na kraji propasti
Slyším křik druidů, pláč mojí ženy
A krev našich dětí zem chladnou zalévá
Zítřek je dávno pryč
A v duši bolest
Živená obavou
Že vše bylo zbytečné!
Lesy jsou němé pro ty, kdo neslyší
Nebo nechtějí slyšet, kde pramen vyvěrá
Prost budiž slepoty a vzkřiš své svědomí
Vždyť i Tvůj život s ním je pevně spjat!
Zatím však Annwnu bezedný jícen
Dychtivě polyká veškerou budoucnost
Jako květ křehký je odkaz, jenž zůstává
V plynoucích tocích, vzduchu i ohni
Zítřek je téměř pryč
A v mé duši zděšení
Že pramen vysychá
K hanbě nás všech!!!

EN:
On the walls of oppidum
wrack of celtic tribe
Shadow drama
Projected by flames
Songs of the bards and singing of the birds silenced
so little and we are on the edge of the abyss
I hear druids screaming and cries of my wife
Blood of our children is spilled on the ground
Tomorrow is gone
pain is in our souls
Fed by fear
that all is useless
Woods are silent for those who can't hear
or for those who don't want to hear, where the spring begins
Release yourself from blindness and resurrect your conscience
Your life is bounded by it.
Meanwhile, the bottomless throat of Annwn
swallows the entire future
Legacy, frail as blossoms,
lasts in river, wind and fire
Tomorrow is gone
and there's just fear in my soul
That the fountain will die,
for shame of all of us
Track Name: Cesta
CZ:
Kolem Sídhe s větry buší
Pěstí svou bezcitnou
Taranis nocí hřímá
Hleď, jak pohasnou
Očka hvězd, paláce duší
Záblesky hromů, co letí tmou
Duch ogamů ruce vzpíná
Dbej, ať oživnou!
Ref: Taranis, Teutates, Esus!
Oppidum, jmelí, torc!
Plášť Teutatův slunce zlatí
Měsíc jej stříbrem protkává
Chlad hlubiny nitro svírá
Nám, když ji poznává
Tok život nese, také jej tratí
Kult kola dýchá v každém z nich
Proč oddanost v lidech zmírá?
Proč hlas bohů ztich‘?
Ref: Taranis…
Esusi, v náruči stromů
Dí ke mně síla věčnosti
Tak nezměrný, jak hvězdné nebe
Mám pocit vděčnosti
Že s jarem štěstí vrací se domů
Léto nám hojnost dopřává
Všechno, co podzim barvami svede
Pak zima uspává

EN:
Past Sídhe the winds are blowing
with it's heartless fist
Taranis storms in the night
Behold, as they fade away
Eyes of the stars, castles of souls
flashes of thunder, which rides through the sky
Ghost of ogham prance it's arms
Heed them to stay alive.
Chorus: Taranis, Teutates, Esus
Oppidum, mistletoe, Torc!
Sun gilds Teutates' coat
Moon weaves it with silver
Cold of the abyss grips the soul
of us, who recognize
River brings life, so do deny it
Cult of the wheel breathes in all of them
Why does devotion in people die?
Why did the voice of the gods grow silent?
Chorus:
Taranis…
Esus, from the arms of the trees
the power of eternity speaks to me
eternal as the starlit sky
Makes me feel grateful
With spring happiness comes back home
Summer will give us opulence
Autumn covers everything in colors
Winter lays it to sleep
Track Name: Ztraceni v sobě
CZ:
Stačí jediný krok s prvním nádechem
Tvůj jediný nádech je tím prvním krokem
Mimo všechny své radosti a smutky
Prostě jsi sem tiše vkročil
Okolí ti nepoví o zpívajících ptácích
Každý z nich pro tebe bude novým zázrakem
Každý den tvého nekonečného života
Kde smrt je stejně bezbarvá, jako déšť
Mezi vinnými budeš vždy viníkem
Který ponese hříchy celých pokolení
Právě tak podstatných, jako tanec nočních motýlů
V tvých věčně zahleděných očích
Každá snaha dotknout se skutečnosti
Tě od ní naopak bolestně vzdaluje
I když se spolu skutečně nepotkáme
Jsou tvé slzy slané, stejně jako moje
Hvězdy co prozáří stojaté vody
Víš, že bys je dokázal všechny obejmout
Nejvyšší vrchol, nejhlubší propast
I oba světy. Můj i tvůj
Třeba jsme všichni příliš daleko
A bojíme se ohlédnout zpět
Nebo jsme padli na úplné dno
A nejsme schopni vnímat okolí
Skrze temnotu našich duší
Která je nadobro pohltila
Vymazala všechny barvy života
A nás samotné zanechala v troskách
Měsíc žhne a spaluje svět
A slunce mrazí netečným chladem
Písek v hodinách padá vzhůru
Když se snažím dotknout tvé duše
Všichni jsme pastýři vlastní arogance
Moudrost nám však ani věk nepřináší
Dokud nepochopíme neštěstí druhých
Nemůžeme čekat, že se změníme
Bezduše mrháme prázdnými životy
Nitrem nám otřásá strašlivá lhostejnost
Žádné slovo a žádný skutek
Nemůžeme vrátit už nikdy zpět
V krvi a bolesti jsme poznali svět
Skutečně malými jsme se však (teprve) stali
Nikoli na venek pouze v sobě
Můžeme jednou opravdu vyrůst

EN:
Just one step during your first breath
your breath is just the first step
Out of all joy and sadness
You just came in quietly
No one will tell you about the singing birds
Every of them will be a new miracle to you
Every day of your endless life
Where death is colorless, just like the rain
You will always be the culprit among the guilty.
Just one to carry their sins
So real, as the dance of midnight moths
in your eyes
Every effort to touch reality
is taking you away
Though we'll never meet,
your tears are as salty as mine
Stars to brighten up murky waters
you know you could embrace them
From the highest peak down to the deepest abyss
Both worlds. Yours and mine.
We are so far
and scared to look back
Or did we just fall to bottom?
We can't perceive our surroundings.
Through darkness in our souls
which devoured them
Erased all colors of life
and left us in ruins
Moon glows and burns the world
The sun freezes with inert cold
sand in clocks flows up
when I try to reach your soul
We all are the pastors of our arrogance
age does not bring freedom at all
We can't hope that we could change
if we can't understand unhappiness of the others
We waste our lives
dreadful apathy shakes our souls
No word or deed
can be ever taken back
We met life in blood and pain
We became worthless
We can rise
Not from the outside, just from the inside