Torc - Vzpomínky na slunce (2017)

by Torc

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      100 CZK  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.

about

Svět zmrzlý na kost. Lidské duše i city, tápající v jeho hlubokých stínech, mrtvé, oklamané a zmrzačené jako on sám. Temná, ledová, zlá a nenávistná atmosféra, vpitá do EP "Vzpomínky na slunce", je v každé z jeho pěti skladeb takřka hmatatelná.
Rok po vydání debutu je zde naše novinka!!! Nadále zosobňuje touhu jít svojí vlastní cestou, nebát se zcela neotřelých postupů a kombinací, přesto se dá ve srovnání se svým předchůdcem popsat jako dílo kompaktnější, pospolitější.
Nese v sobě bezesporu veškerou naši nesmlouvavou opravdovost, upřímnost a preciznost. Nic pod naše možnosti! Každý nejistý krok je krokem vzad a my hledíme vpřed!
Chceme překračovat hranice, vyčnívat, být slyšet! "Vzpomínky na slunce" nejsou "jen" hudebním a textovým počinem. Pojem TORC se zde stává životním postojem!!!

EN:
World frozen stiff. Human souls and emotions fumbling in deep shadows, dead, maimed and deluded as the world itself. Dark, icy, evil and hateful atmosphere, soaked up into the EP "Vzpomínky na slunce", which is almost palpable in each of its five songs. One year after our debut album a new one is here !!! It still personifies the desire to go its own way, not being afraid of completely original methods and combinations. When compared to its predecessor, it can be described as a compact and more communal work.
Although it is being released, contrary to primeval ideas, proposals and plans, in a completely different layout and content form, it carries, without any doubts, all our uncompromising sincerity, honesty and precision. It is not impossible for us! Each uncertain step is a step backwards and we look forward!
We want to cross boundaries, to stand out, to be heard! "Vzpomínky na slunce" is not "just" music and text feat. The concept of TORC here becomes a life attitude !!!

credits

released March 1, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Torc Brno, Czech Republic

Za nesporný zrod kapely lze považovat samotný počátek roku 2013, kdy po odchodu ze skupiny Sezarbil v roce předešlém, zůstávají její bývalí členové Chucky, Morion a Samoht nadále v kontaktu a dochází tak po několika měsících k osobnímu setkáni a založení TORC. ... more

contact / help

Contact Torc

Streaming and
Download help

Track Name: Torc - Nákaza
CZ:
Je můj, i tvůj, je náš, tak se snaž
Ať podle toho vypadá
Teď stůj, co stůj, buď svůj, vzdoruj
Nad námi slunce zapadá

Už pad‘ náš stát, tvůj dům, tvůj hrad
Vláda tě, kurva, nespasí
Já jsem, kdo jsem, v plen snů má zem
O holý život zápasí

Viny temné jako skvrny moru
Tiše nám dýchaly za zády

Dávno veškeré hranice padly
Poslední bašta civilizace se chvěje
Slova plná jedu nad rakví spasitele
Etika zlomená v bezduchých frázích

Ref: Osina v prdeli celého světa
Podřadná větev lidského rodu
Evropská půda, vy potomci prasat
Spálí váš vysněný ráj

Proč se z Evropy stala špinavá děvka
Co tělo nabídla švábům a štěnicím?


Země se kají za domnělé hříchy
Někdo se prokál až k vlastní popravě
Společnost plesá, nad nevšední lidskostí
Která jim s grácií už láme vaz

Ref: Osina…

Nakonec zůstanou
Vzpomínky na slunce
Otčina potemní
Smrtelnou nákazou

Vychovaní k apatii
Generace pokrytců
Sebeklam nahradil
Vrozenou důstojnost

Skutečnost ukrytá
Pod masou kritiky
Plamenné projevy
Hájící zvrhlost

Ohněm a sírou
Sálá náš původ
Vláčený dehtem
Zářit je zločinem!

EN:
He is mine and yours, is ours, so make efforts
Let it looks so
Stay one’s, resist
There’s sun set over us

Our state already felt, your house, your castle
Government will not save you, fuck!
I am who I am in dreams is my country
Of bare life fight

Guilts dark like the stains of plague
Quietly breathe behind our back

Very borders already felt
The last bastion of the civilization is shaking
Words full of poison above the coffin of the Messiah
The broken ethics in the mindless awn in the ass of all the world

Big branch human race
European land, you pig offsipring
They’ll burn your dream paradise

Why did Europe become dirty bitch
Which offered body to cockroach and bugs?

The Earth repents for supposed sins
Somebody has repended to his own execution
The society exult at unusual humanity
That breaks with grace neck to them

Ref.: Awn…
In the end will stay the memories of the Sun
The father will become dark by mortal infection

Educated to apathy generation of hypocrites
Self – deceit changed inborn dignity

The reality hidden under the masko f criticism
Flaming speeches defending perversity

With fire and sulphur radiates our procession dragged by tar
Shine is a crime!
Track Name: Torc - Unterschwein
CZ:
Temnota přichází, to jsme zavrhli slunce
Masovým popřením národních hodnot
Liberální genocida vlastního plemene
Evropa plná lidského odpadu

Největším zločinem je lhostejnost
Když tolerance přerůstá v pokoru
Odvěcí tyrani křičí, jak trpí
A svět se nikdy nepoučí

Jen další kopt a mour
Do tváře země plné vředů
Moudra vašeho ctěného boha
Čpí, jak prasečí prdel

Unterschwein

Evropský ideál je popel a prach
Z chléva se ozývá bečení stáda
Poslušně sežere, co mu kdo předhodí
Tak časem zmizela i vůle k myšlení

Politici denně tráví naši krev
Elitní výběr těch největších sviní
Náruče dokořán, přátelská gesta
A davy hlupáků jim nadšeně tleskají

Systematicky vtloukaný
Falešný pocit viny
Občanská povinnost činit šťastnou
I tu největší světovou verbež

Unterschwein

Špinavý měsíc shoří v záři slunce
Až oblaků dotkne se ozvěna bubnů
V duších nám znějící, jak pochod legií
Hledících vzpřímeně do příštích dnů!

Odkaz co neseme, je příliš cenný
Než abychom zbaběle rezignovali
Nejsem a nebudu loutkou v cizích rukách
Má země, rodina, kořeny, krev!!!

EN:
The darkness comes, we rejected the sun
by mass denial of national values
liberal genocide of own race
Europe full of human trash.

The worst crime is indifference
when tolerance grows into humility
age-long tyrants are screaming, how are they suffering
and the world will never learn.

Just another soot and ash
to the face of the land full of ulcers
wisdom of our revered god
reeks as a pig’s ass.

Unterschwein

European ideal is ash and dust
from the barn sounds bleating of the herd
obediently eats everything what is thrown by
So in some time the will of thinking disappeared.

The politicians daily poison our blood
an elite selection of the biggest swines
widely-opened arms, friendly gestures
and crowds of fools enthusiastically applauding to them.

Systematically drummes
false guilt feeling
civic duty to make happy
even the worst world vermin.

Unterschwein

Dirty moon will burn under the sun
when the echo of drums touches the clouds
in our souls sounds as legions march
looking straight into the upcoming days!

Legacy what we’re carrying is too valuable to cowardly resign
I am not and I will not be a puppet in foreign arms
my country, family, roots, blood!!!
Track Name: Torc - Zaváté osudy
CZ:
Slunce se sklání
Nad tichou pouští
Skromné je přání
Ať neopouští
Nás dlaně štěstí
I když se chvějí
O den smrt přelstít
Kéž zase smějí

Řev a jek motorů
Železných obrů
Line se k obzoru
Kde dříme Tobrúk
Dusí nás bouře
V písku nás vězní
Přes hradby kouře
Lidský pláč nezní

Dnes moje sny jsou nepodstatné
Ze všech těch hvězd minulé noci
Nezbylo nic, jenom pár chvil…
Klid před bouří

Hlavně v oblacích dýmu
Není již cesty zpátky
Symbol slunce, palmy
Razí si cestu vpřed
Zbytky lidských schránek
Těla ječí v ohni
Němý protest mrtvých
Postup nezastaví

Stín konce krouží nad každým z nás
Tak jako sup nad mršinou
Chvíle klidu tíží víc
Jak strach z prázdnoty

V hlavách duní salvy
Pot nám stéká z tváří
Krev se mísí s prachem
Kolem temných očí
Zemi svazují dráty
Rvou je naše bomby
Žhnoucí tlamy Tigerů
Udílí rozhřešení

Sošná strnulost zahalených tváří
Čerň železných křížů se vpíjí do duší
Impozantní orlice se zlomenými křídly
Víra, vůle, bezmoc i zklamání.

EN:
The sun is going down
Over the quiet desert
Small wish
Let it not leave us
Palms of happiness
Even when they are trembling
To one more outwit the death
I wish they could again

Roar and scream of engines the iron giants
Floats to the horizon
Where doze Tobruk
The storm suffocates us
In sand it holds us
Over the wall of smoke
Human cry does not sound

Today my dreams are unimportant
From all of that last night stars
Nothing left just few moments…
The calm before the storm

Mainly it the clouds of smoke
There is no way back
The symbol of sun, palms
The push way through
Human remains
The bodies are screaming in the fire
Silent protest of dead
Movement does not stop

The shadow of the end circles over each of us
Like a vulture over carcass
The rest moment press more on than fear of the salvos
The sweat flows from our faces down

Blood blends with the dust
Around the dark eyes
Wires tie the ground
Our bombs ryps them away
Glowing mouth of Tigers
Gives the absolution
Sculptural stiffness of covered faces
Blackness of iron crosses is permeating

Into our souls
Imposing eagle with broken wings
Faith, will, impotence and disappointment.
Track Name: Torc - V šeru
CZ:
U našich nohou
V té tančící trošce slané vody
Naděje tonou
Dvou poutníků do samoty

Máme jen sebe
A když jeden do vln se vrhne
Druhého zebe
Že s sebou i jeho tak strhne

Když oči spočinou
Na mracích plujících po nebi
Vždycky mi připomenou
Jak neslyšně plyne čas

Svět se nám odcizil
A sním i my samotní
Šlépěje našich stop
Se pozvolna ztrácejí

Zpěněná brázda za naším člunem
Ledový prst vztyčený k obzoru
Jsi jediný, kdo mi z té dálky zbyl
Pokrevní pouto, které obětoval život

Jsou slzy co netečou, jsou dávno prolité
Sobeckým srdcem nad vlastním neštěstím
Jsou prosby polknuté, i tak byly zbytečné
Naděje bývá tím nejhorším spojencem

„Kéž uměl bych oslovit nemocné nitro
Kéž stal bych se zřetelný pohledu do prázdna
V téhle pustině jsem poznal jen lhostejnost
Slzy i odcizení mají příchuť kovu“

Musí být těžké křičet do prázdné duše
Ty jsi se tak snažil a já tě neslyšel
Neprobudil mě ani ten výstřel
Jen mi zmrzlo srdce a svět se proměnil

Promočený a zteřelý
S listím jako by uhníval i můj život
Stále je nocí slyším
Tvůj hlas, tvůj smích, tvůj dech

Oblaka jsou těžká
Jako mé svědomí
Neklidně se převalují
Než propuknou v pláč

Voda vytrvale šeptá tvé jméno
Scéna je však bezútěšně prázdná
Svět mi připomíná sežehlé kulisy
Kéž bych tu byl pouhým divákem

Už jsem příliš slabý na cestu zpět
Nebo kamkoli jinam, nikde nic nečeká
Sedím tu tiše a sleduji noc
Jak skrze tebe mi přichází vstříc.

EN:
By our feet
In the dancing a litte bit salt water
Hopes are drowning
Of two pilgrims to loneliness

We have only each other
And when one into the waves pounces
The other one freezes
That with him will the second one pull down

When the eyes will rests
On the clouds floating on the sky
They always remind me
How silently time passes

We alienated world
And with him we alone
Our footprints
Gradually lose

Foamy furrow behind our boat
Icy finger erected to the horizon
You are the only one who from that far left to me
Blood bond which sacrificed his life

There are the tears that does not flow,
They are for a long time shed
There are wishes swallowed, and so they were useless
Hope is the worst ally

„I wish I could speak to sick heart
I wish I would have become obvious looking into the void
In this wilderness I knewonly indifference
Tears and estrangement have the flavor of metal.“

It must be hard to shout into the empty soul
You‘ ve tried so hard and I did not hear you

Did not wake me event he shot
Just froze my heart and the world has changed
Soaked and mouldered as my life is rotting with leaves
I still hear them at night

Your voice, your laugh, your breath
The clouds are heavy
As my considence
Uneasy they turn over
Before burst into tears

Water constatly whispers your name
However scene is inconsolably empty
World reminds me singed stage set
I wish I was there only a spectator

I am too weak on the way back
Or anywhere else, nowhere is nothing for
I am sitting here and watching the night
How through you he goes towards.
Track Name: Torc - Soumrak
CZ:
Předvečerní paprsky
Usínají v mých očích
Za obzorem tiše spí
Všechna má tajná přání

Lístky břízy a dubů
Planou ohněm červánků
Tolik krásy i hrůzy
Mi vrásky vepsalo v tvář

Hejna divých hus
S křikem odlétají někam pryč
Jejich křídla
Jakoby odnášela i mé sny

Vzhůru a dál do oblak
Asi už je nespatřím
Však možná se zas vrátí
Pro pár drahých vzpomínek k nám

Srdce tluče jemněji
Jak padající slzy
Tolik let uteklo mi
Dohnat už je neumím

Osiřelá zákoutí
Možná je to podzimem
Že je všechno tak smutné
A uvězněné v tichu

Staré cesty se spletly
Neměl jsem je opouštět
Bojím se noci a tmy
A slov, co se ztratily

Bojím se tu zůstat sám
A mám strach sám odejít
Slzy kloužou po tváři
Jen srdce už necítí nic

Soumrak nás odvádí jinam
Než kde doposud dlíme
Vzpomínky přinášejí bolest
A mnohdy provázejí skon

EN:
The rays of eve fall asleep in my eyes
Beyond the horizon quietly sleep
All of my secret wishes

Leaves of birch and oaks
Flame out with fire of the red sky
So much beauty and horror
Wrote me wrinkles in the face

The flocks of wild geese
Screaming, the fly somewhere away
Their wings
As they took away my dreams

Upward and into the cloud
I guess I will not see them anymore
But maybe they’ll come back again
For a few precious memories to us

Heat beats gently
As falling tears
So many years have gone by
I can not catch them

Orphaned corners
Maybe it’s autumn
That everything is so sad
And trapped in silence

The old ways came together
I did not have leave them
I have fear of the night and the dark
And words, that are lost

I’m afraid to stay here alone
And to leave alone
Tears slide down of the face
Only heart no longer feels anything

Twilight takes us elsewhere
Than where we waste time yet
Memories bring pain
And often accompany death.